تور 3 شب و 4 روز استانبول

3 3 شب استانبول
تور 3 شب و 4 روز استانبول
تاریخ اعتبار 1402/1/26
شروع قیمت برای هر نفر از :

14.500.000 تومان

تور 9 روزه تایلند، استانبول

8 5 شب پوکت ---> 3 شب استانبول
تور 9 روزه تایلند، استانبول
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/8/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

33.900.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/6/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.005.000 تومان

تور بدروم 6 شب و 7 روز

6 6 شب بدروم
تور بدروم 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/6/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.165.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل 5 ستاره باصبحانه و شاماقامت در هتل 5 ستاره باصبحانه و شام
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای محلی انگلیسی زبانراهنمای محلی انگلیسی زبان
 • گشت شهرگشت شهر
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/6/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.770.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.370.000 تومان

تور بدروم 6 شب و 7 روز

6 6 شب بدروم
تور بدروم 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.600.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

5 5 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.100.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای محلیراهنمای محلی
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

1.572.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر رفت و برگشت به استادیومترانسفر رفت و برگشت به استادیوم
 • راهنمای محلیراهنمای محلی
 • راهنمای محلی انگلیسی زبانراهنمای محلی انگلیسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.230.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • راهنمای محلی انگلیسی زبانراهنمای محلی انگلیسی زبان
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.975.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • گشت شهرگشت شهر
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.970.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • گشت شهرگشت شهر
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.450.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/3
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.950.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/27
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.020.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/20
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.020.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/20
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.250.000 تومان

تور بدروم 6 شب و 7 روز

6 6 شب بدروم
تور بدروم 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/20
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.670.000 تومان

تور بدروم 6 شب و 7 روز

6 6 شب بدروم
تور بدروم 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.670.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.050.000 تومان

تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز

6 6 شب کوشی آداسی
تور کوشی آداسی 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

1.040.000 تومان

تور بدروم 6 شب و 7 روز

6 6 شب بدروم
تور بدروم 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.600.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر رفت و برگشت به استادیومترانسفر رفت و برگشت به استادیوم
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.625.000 تومان

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز

6 6 شب آنتالیا
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.300.000 تومان

تور ترکیه

6 6 شب استانبول
تور ترکیه
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

19.500.000 تومان

تور استانبول 7 روزه

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور استانبول 7 روزه
 • اقامت در هتل 5 ستاره باصبحانه و شاماقامت در هتل 5 ستاره باصبحانه و شام
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/8
شروع قیمت برای هر نفر از :

16.250.000 تومان

تور 3 شب و 4 روز استانبول

3 3 شب استانبول
تور 3 شب و 4 روز استانبول
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/9/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.610.000 تومان

تور استانبول 3 شب و 4 روز

3 3 شب استانبول
تور استانبول 3 شب و 4 روز
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

4.540.000 تومان

تور 7 روزه استانبول ویژه نوروز 99

6 6 شب استانبول
تور 7 روزه استانبول ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

23.100.000 تومان

4 شب و 5 روز استانبول

4 4 شب استانبول
4 شب و 5 روز استانبول
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/8/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

22.400.000 تومان

تور 4 روزه استانبول

3 3 شب استانبول
تور 4 روزه استانبول
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/12/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

17.700.000 تومان


تور ترکیه


«هیچوقت تکراری و قدیمی نیست.»

 

سرزمینی تاریخی با بهترین غذاهایی که تا به حال طعم آن را نچشیده اید و با منظره هایی از سواحل آنتالیا در جنوب تا کوه های کاچکار در شرق تا به شهر بزرگ استانبول در شمال و شهر تاریخی ازمیر در غرب ترکیه.

 

ترکیه، خانه دودکش ها و بالن های رنگارنگ، تاریخ رومی و کباب ها، یک دنیای شگفت انگیز و 16 میراث تاریخی ثبت شده در یونسکو است.

 

ترکیبی محسور کننده از غریبه بودن و آشنا بودن، ترکیه چیزی بیشتر از پل بین شرق و غرب است. از زمان به وجود آمدن در تاریخ همیشه از خاورمیانه و مدیترانه، بالکان و آسیای مرکزی در فرهنگ خود تاثیر گرفته و تاثیر گذاشته است. مساجد در کنار کلیساها، در نزدیکی شهر باستانی و تاریخی هیتیته تئاترهای رومی در کنار معابدی که در حال فرو ریختن قرار دارند. مراسم درویشان و فستیوال کولی ها بخش مهمی از اجتماع ترکیه را تشکیل می دهد که مانند یک کنسرت کلاسیک یا یک مسابقه فوتبال است.

 

برای مشاهده نقاط گردشگری دیگر از ترکیه اینجا را کلیک نمائید
منو